KIM ĐỒNG HỒ - GIÚP PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ DÀNH CHO TRẺ EM
- Hotline: 096 89 585 69
- Hỗ trợ kỹ thuật:
096 52 575 55
- Email:  kimdonghohotro@gmail.com

 Copyright@ 2009-2014 TMS.,JSC - KIMDONGHO. All rights Reserved
 Chứng nhận bản quyền tác giả số: 1355/2009/QTG
  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ HAY HAY!Đóng
  H??NG D?N NHANH THAM GIA KIM ??NG H?! 
- B??c 1: B?m vào "N?P TH?" ?? t?o TÀI KHO?NM?T KH?U (B?n nh? ghi l?i).
- B??c 2: B?m vào "??NG NH?P", s? d?ng tài kho?n và m?t kh?u ?ã có ?? vào h? th?ng.
- B??c 3: ?i?n thông tin c?a bé vào trang cá nhân - vào h?c và ch?i.
CHÚC BÉ CH?I TH?T VUI - H?C TH?T GI?I!